The top of the page.

Go to the text on this page.

  • Video EGING YAMASHITA “Cara memilih EGI tanpa ragu”

  • Film YAMASHITA EGING Panduan Dasar “Cara menangkap cumi-cumi dengan EGI”

  • Bộ phim CÂU MỰC VỚI MỒI EGI YAMASHITA - “Cách để có thể dễ dàng lựa chọn mồi EGI”

  • Phim YAMASHITA EGING "Cách câu mực bằng mồi EGI" Hướng dẫn cơ bản

Search Videos